Nabory w 2022 roku

Nabór trwa od 8 kwietnia do 29 kwietnia 2022 roku

Data zamieszczenia 22.03.2022 r.


Uwaga!


W związku z sytuacją epidemiczną i ograniczonymi możliwościami konsultacji osobistych, punkty w kryterium fakultatywnym nr 13 – konsultowanie projektu, będą przyznawane po spełnieniu następujących warunków:
- przesłanie fiszki projektowej, wniosku, biznesplanu itp.
- odbycie co najmniej 2 konsultacji telefonicznych, na których omówione zostaną uprzednio wysłane drogą mailową wstępnie/częściowo wypełnione dokumenty aplikacyjne (wniosek, biznesplan itp.).
Konsultacje telefoniczne będą odnotowywane w ewidencji doradztwa prowadzonej przez pracowników Biura LGD. Prosimy, aby pamiętać o podaniu danych podmiotu w celu odnotowania rozmowy w ewidencji doradztwa.


W związku z sytuacją epidemiczną potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem przez pracowników Biura LGD w ostatnim dniu przyjmowania wniosków może być utrudnione. Prosimy zatem o wcześniejsze przynoszenie dokumentów wymagających potwierdzenia. W celu potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem prosimy o przyniesienie oryginałów oraz gotowych kopii do potwierdzenia. 


Nabór 1/2022 - Przedsięwzięcie 3.3.1 Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród
Ogłoszenie do naboru 1/2022
Załącznik do naboru 1/2022


Nabór 2/2022 - Przedsięwzięcie 1.1.1 Praca nad Zalewem - rozwijanie
Ogłoszenie do naboru 2/2022
Załącznik do naboru 2/2022


WYNIKI NABORÓW


Nabór Nr 1/2022 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 1/2022 - lista operacji wybranych
Nabór Nr 2/2022 - lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR
Nabór Nr 2/2022 - lista operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGDZZ 


WAŻNE DOKUMENTY 


Dokumentacja Aplikacyjna PROW 2014-2020
Strategia LGDZZ
Kryteria wyboru operacji
Procedura oceny wyboru operacji - wersja nr 7 (kwiecień 2021)
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury
Załącznik do procedury
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Fiszka projektowa 
Wzór protestu
Wzór wezwania


"Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Strona internetowa opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413
05-119 Legionowo
KRS 0000349416

Numer konta bankowego: 36 8013 0006 2004 0013 0808 0001

Biuro Lokalnej Grupy Działania mieści się w budynku
Starostwa Powiatowego w Legionowie, pokój: 203, 202, 201

Biuro czynne: Pn.- Pt. 8:00 - 16:00
tel.: (22) 76 40 203, (22) 76 40 253, (22) 76 40 202, (22) 76 40 201
e-mail: biuro*lgdzz.pl
Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy
usunąć znak * i zastąpić go @